אנשים עם מוגבלות נאבקים יום יום על האוטונומיה האישית שלהם יחד עם הזכות הבסיסית לקבלת החלטות באופן עצמאי. רבים מהם אינם זקוקים לאפוטרופוס אשר עצם קיומו שולל מהם את זכויותיהם ומגביל את חופש הבחירה שלהם. הם צריכים חבר קרוב או איש מקצוע עליו הם סומכים, אשר יעניק להם סיוע ותמיכה בקבלת החלטות בנוגע לרכושם וזכויותיהם.

ביום 29/03/2016 התקבל בכנסת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר לפיו לא ימונה לאדם אפוטרופוס לפני שנשקלה ע"י אנשי המקצוע האפשרות למנות לו תומך החלטה ע"פ רצונו ויכולותיו הקוגניטיביות.

 

להלן עיקרי תיקון החוק: 

67ב.  (א)  תפקידיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולם או חלקם –

(1)   לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף;

(2)   לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן ולהסביר לו את כל אלה בשפה פשוטה וברורה המובנת לו ותוך שימוש באמצעי עזר שברשותו ובכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין;

(3)   לסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ו).

          (ב)  לשם ביצוע תפקידיו, סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולן או חלקן:

(1)   לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם;

(2)   לסייע לאדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים;

(3)   לבצע בשם האדם, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות.

          (ג)   תומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.

          (ד)  בית המשפט רשאי למנות תומך בקבלת החלטות לבגיר שיכול עם קבלת תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו.

          (ה)  מינה בית המשפט תומך בקבלת החלטות לאדם, יפרט בהחלטתו את העניינים שלגביהם ישמש כתומך בקבלת החלטות ויקבע את תקופת המינוי, ויקבע את תפקידיו וסמכויותיו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולם או חלקם.

עמותת נאמנים, אשר הוקמה לפני כחמש עשרה שנה, שמה לה למטרה לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות את חייהם בכבוד, ולכבד את החלטותיהם באשר לרכושם ולזכויותיהם. כיום ישנם אנשים עם מוגבלויות הנעזרים בשירותים של העמותה אשר מהווה כמעין "תומך החלטה" לענייניהם הרכושיים ע"פ בחירתם ובהסכם הדדי אשר נחתם יחד איתם. העמותה הקדימה את תיקון החוק בעשור מתוך הבנה שצורך זה הוא הכרחי וקיומי והינה פורצת דרך בתחום. העמותה הינה מיופת כוח בחשבון הבנק של אלו המצטרפים אליה ואיננה שותפה בחשבון, זאת מתוך ההבנה כי האדם הוא הבעלים היחיד של רכושו ואיננו זקוק לאדם אחר אשר יקבל החלטות במקומו.

עמותת נאמנים מזמינה אתכם, אנשים עם מוגבלויות שונות ואת בני משפחתכם, להצטרף לעמותה וליהנות משירות מקצועי. ההצטרפות מותנית בפגישה עם נציגי העמותה, חתימה על הסכם הדדי, פתיחת חשבון בנק אשר העמותה מיופת כוח בחשבון, ועמידה בתוכנית הכלכלית אשר נבנית יחד.

בכל עת, תוכלו לבטל את ההסכם ע"פ החלטתכם.