down syndrome

מטרות העמותה

 

עמותת נאמנים מציבה מטרות עקריות לפעילותה:

  1. לשמש נאמנים עבור אנשים עם מוגבלויות, בשיתוף גורם כלכלי מוכר. זאת תוך שיתוף פעולה עם המפקידים בנאמנות ואלה שההפקדה היא לטובתם.

  2. לתת לאנשים שהפקידו כספים בנאמנות שירותים משלימים לטובתו של האדם עם המוגבלות, כגון: התערבות טיפולית, פיקוח ובקרה על הטיפול במסגרת שבה נמצא האדם עם המוגבלות, ובכפוף להסכם.

  3. סיוע לאפוטרופסים בביצוע תפקידם, מתן ייעוץ והדרכה לפי סוגי נכויות, כולל תכנון כספי.

  4. הדרכה וייעוץ למפקידים ולאפוטרופסים, הגנה ומניעת ניצולם של אלה שלטובתם הופקדו הכספים בנאמנות.

  5. ביצוע פעולות נוספות הקשורות למטרות שפורטו לעיל, לטובת המפקידים בנאמנות והאפוטרופסים, האנשים עם המוגבלות ובני משפחותיהם המטפלים בהם, כגון: שימוש בכספים שבנאמנות, תכנון כלכלי, ייעוץ בניסוח צוואות לטובת אנשים עם מוגבלות ועוד.