ועדת בקורת:
משה ברודר
ישראל כרמל

 

יועץ משפטי:
עו"ד רמי ארטמן

 

רואה חשבון:
אלי חיים

חברי הועד המנהל:
ד"ר מאיר חובב- יו"ר
גיורא קפלינסקי
יוסי ברנט
יוסי חבס
יוסי עמיצור
לילי ברכה
עו"ד ניצן בר- אילן
קלרה פלדמן
רפאל אנג'ל
פרופ' שונית רייטר